โปรแกรมวุฒิ International Baccalaureate® (IB)

สร้างประชากรโลกที่มีความมั่นใจตัวเอง และเปิดใจ ซึ่งพร้อมสำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัย

อายุ

16-19 ปี

เกรด

11-12 ปี

เปิดรับสมัครรอบถัดไป

September 2024

ระดับภาษาอังกฤษ

IELTS 5.5 หรือ 51/100 จากการทดสอบภาษาอังกฤษ EF

ระยะเวลา

2 ปี

ตัวเลือกหลักสูตรและคอร์สแบบเต็ม

หลักสูตร

หลักสูตรโปรแกรมวุฒิ International Baccalaureate® (IB) จะต้องผ่านหกวิชาและสามข้อกำหนดแกนกลาง คุณจะต้องเข้าชั้นเรียนในหกคอร์ส ที่จัดโดยผู้สอนวุฒิ IB เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะมีความรู้ที่ครอบคลุม ทั้งในด้านภาษา การศึกษาสังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ


โปรแกรมจะพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ การมีส่วนร่วมในเชิงรุก ทักษะการวิจัยและการเขียน ซึ่งจะเตรียมความพร้อมคุณสำหรับการทำงานประเภทต่างๆ ที่คุณจะได้รับมอบหมายในระดับมหาวิทยาลัย

6

กลุ่มวิชา

50+

คอร์สให้เลือกลงเรียน

วุฒิ IB จะเหมาะสำหรับคุณ ในกรณีที่:

ออกแบบวุฒิ IB ของคุณ

นักเรียนจะเลือกเรียนทั้งหมดหกคอร์สจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ – สามคอร์สระดับสูง (HL) และสามคอร์สระดับมาตรฐาน (SL)

กลุ่ม 1

เรียนภาษาและวรรณกรรม

ชื่นชมความซับซ้อนของภาษา ด้วยการศึกษาตำราในบริบททางวัฒนธรรม

HL = higher level SL = standard level

 • คอร์สที่จะพัฒนาทักษะการทำความเข้าใจและการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อความทั้งที่เป็นวรรณกรรมและไม่ใช่วรรณกรรม และเรียนรู้วิธีการยอมรับมุมมองที่แตกต่างออกไป รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของคุณเอง

 • คอร์สวรรณกรรมแบบครอบคลุม ที่จะเรียนในภาษาถิ่นของคุณเอง วิเคราะห์ข้อความวรรณกรรมจากวัฒนธรรม ประเภท และช่วงเวลาที่หลากหลาย จากนั้นพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร และการนำเสนอ


  ภาษาของวุฒิ IB ที่สามารถเลือกเรียนที่ EF Academy New York ได้ มีดังนี้:

  - ภาษาจีน

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาเยอรมนี

  - ภาษาอิตาลี

  - ภาษาเกาหลี

  - ภาษาสเปน

  - ภาษารัสเซีย

  - ภาษาโปรตุเกส

  - ภาษาเวียดนาม

  - ภาษาถิ่นแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง (เฉพาะ SL)


  วิชาภาษาที่เปิดสอนในหลักสูตร IB Diploma ที่ EF Academy Oxford

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาฝรั่งเศส

  - ภาษาเยอรมนี

  - ภาษาอิตาลี

  - ภาษาสเปน

  - ภาษาถิ่นแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง (เฉพาะ SL)


กลุ่ม 2

เรียนภาษาใหม่

เรียนภาษาใหม่ และศึกษาวัฒนธรรมของภาษานั้น เพื่อเรียนรู้มุมมองใหม่ๆ และรูปแบบใหม่ๆ ของการสื่อสาร

HL = higher level SL = standard level

 • เรียนรู้ภาษาใหม่ซึ่งคุณไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลย คอร์ส ab initio ของวุฒิ IB จะสอนไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ และพื้นฐานทางวัฒนธรรมของภาษาต่างๆ และสอนวิธีการสื่อสาร และชื่นชมในคุณค่าของภาษา ซึ่งสัมพันธ์กับด้านอื่นๆ ของการเรียนรู้


  ภาษาของวุฒิ IB ที่สามารถเลือกเรียนที่ EF Academy New York ได้ มีดังนี้:

  - ภาษาฝรั่งเศส

  - ภาษาเยอรมนี

  - ภาษาจีน

  - ภาษาสเปน


  วิชาภาษาที่เปิดสอนในหลักสูตร IB Diploma ที่ EF Academy Oxford

  - ภาษาฝรั่งเศส

  - ภาษาสเปน

 • พัฒนาความชำนาญในภาษาที่คุณมีพื้นฐานอยู่แล้วก่อนหน้านี้ (2-5 ปี) คอร์สภาษา B ของวุฒิ IB จะช่วยเสริมสร้างความชำนาญในทักษะการสื่อสารที่คุณมีอยู่แล้ว และต่อยอดความรู้ของคุณผ่านการศึกษาภาษา และข้อความกับธีมต่างๆ ทางวัฒนธรรม


  ภาษาของวุฒิ IB ที่สามารถเลือกเรียนที่ EF Academy New York ได้ มีดังนี้:

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาฝรั่งเศส

  - ภาษาสเปน


  วิชาภาษาที่เปิดสอนในหลักสูตร IB Diploma ที่ EF Academy Oxford

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาฝรั่งเศส

  - ภาษาสเปน

กลุ่ม 3

บุคคลและสังคม

พัฒนาเป็นประชากรที่มีแนวคิดแบบสากล และเข้าใจโครงสร้างของโลกยุคสมัยใหม่

HL = higher level SL = standard level

 • เรียนรู้ทฤษฎีการจัดการธุรกิจ และเทคนิคการประเมินต่างๆ เพื่อการทำธุรกิจ ทั้งในบริบทท้องถิ่นและสากล คอร์สศึกษาธุรกิจเบื้องต้นนี้ จะสอนทักษะต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับอย่างอื่นได้ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ์ การวางแผน และการตัดสินใจ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมอยู่เสมอ

 • พัฒนาความเข้าใจทฤษฎีและแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งในบริบทจุลภาค มหภาค และสากล คอร์สนี้จะช่วยให้คุณได้มีโอกาสสำรวจชุดข้อมูล และเรียนรู้แบบเชิงโต้ตอบ โดยการประยุกต์ใช้แนวความคิดที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York เท่านั้น

 • คอร์สที่ครอบคลุมทั้งภูมิศาสตร์ประชากร สังคม และกายภาพ ศึกษาวิธีระบุแนวโน้มและแพทเทิร์นต่างๆ เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมที่ส่งผลให้ส่วนต่างๆ ของโลกแตกต่างกันและเหมือนกัน


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York เท่านั้น

 • คอร์สสหวิทยาการ ที่จะศึกษารากฐานของแนวคิดทางการเมือง ซึ่งได้แก่ อำนาจ สิทธิมนุษยชน ความยั่งยืน และสันติภาพทั่วโลก เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจากชีวิตจริง และอภิปรายประเด็นต่างๆ จากมุมมองแบบนานาชาติ


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy Oxford เท่านั้น

 • คอร์สที่จะพูดถึงประวัติศาสตร์โลกอันยาวนานหลายศตวรรษ และสนับสนุนให้นักเรียนทำความเข้าใจผ่านการเปรียบเทียบและศึกษามุมมองที่แตกต่างกัน เรียนรู้วิธีการวิจัยโดยใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน


  นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น จะได้เรียนประวัติศาสตร์อเมริกา เพิ่มเติมจากหลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับมาตรฐาน

 • คอร์สจิตวิทยาเบื้องต้น ซึ่งจะแนะนำวิธีการทางชีววิทยา กระบวนการรับรู้ และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานี้ ทำการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ และออกแบบการทดลองเพื่อหาคำตอบและสรุปผลด้วยตัวคุณเอง


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York เท่านั้น

 • สำรวจและหาคำตอบให้แก่คำถามพื้นฐานที่ผู้คนถามมาตั้งแต่ต้นและความเกี่ยวข้องกับโลกร่วมสมัยของเรา หลักสูตรนี้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณและเตรียมความพร้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย


  เปิดสอนที่ EF Academy Oxford เท่านั้น

กลุ่ม 4

วิทยาศาสตร์

วิจัยและทำการทดลองเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามในระดับสากล ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

HL = higher level SL = standard level

 • คอร์สที่จะสอนวิทยาศาสตร์สิ่งชีวิต โดยการจับคู่ทฤษฎีและการวิจัย เข้ากับการลงมือปฏิบัติ และการตรวจสอบด้วยตัวเอง ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ผลลัพธ์ และแลกเปลี่ยนผลการวิจัยของคุณกับผู้อื่น

 • คอร์สวิทยาศาสตร์ที่เน้นการทดลอง ซึ่งจะเรียนรู้ผ่านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มักเป็นวิชาบังคับที่ต้องผ่าน จึงจะสามารถลงเรียนวิชาเวชศาสตร์ ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยได้

 • คอร์สสหวิทยาการ ที่จะศึกษาระบบธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อสนับสนุนการสร้างวิธีการที่สอดคล้องกันในการตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม สามารถลงเรียนคอร์สนี้แทนข้อกำหนดของกลุ่ม 3: บุคคลและสังคม หรือข้อกำหนดของกลุ่ม 4: วิทยาศาสตร์


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York

 • คอร์สวิทยาศาสตร์ที่เน้นกายวิภาคศาสตร์ พฤติกรรม จิตวิทยา และโภชนาการของมนุษย์ เสริมการศึกษาวิชาการ ด้วยการมอบหมายงานให้ทำโปรเจคเพื่อหาคำตอบ ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้จากการนำแนวคิดในชั้นเรียนไปทดลองจริง


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York

 • ทำความเข้าใจทฤษฎีและการค้นพบต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของฟิสิกส์ และนำความรู้ของคุณเองไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการทดลอง คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาทางวิชาการ รวมถึงวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

กลุ่ม 5

คณิตศาสตร์

ทำความเข้าใจตรรกะและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่แฝงอยู่เบื้องหลังโลกที่เราอาศัยอยู่

HL = higher level SL = standard level

 • คอร์สที่จะเน้นไปที่แนวคิดทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและการใช้งานในบริบทต่างๆ เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา พิสูจน์ และสื่อสารผลงานของคุณในด้านพีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส และสาขาอื่นๆ ของคณิตศาสตร์

 • เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาในยุคปัจจุบัน และการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการศึกษาทางวิชาการ คอร์สนี้จะบรรยายหัวข้อสำหรับการเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงแคลคูลัสและสถิติด้วย

กลุ่ม 6

ศิลปะ

ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ผ่านศิลปะ

HL = higher level SL = standard level

 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการนำเสนอวัฒนธรรมผ่านศิลปะการแสดง ในขณะที่ได้ทดลองแสดง กำกับ ออกแบบ และสร้างสรรค์ด้วยตัวคุณเอง พัฒนาทักษะการประสานงาน และการเรียนรู้แบบพึ่งพาตัวเองผ่านศิลปะแขนงนี้ ซึ่งคุณจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเองและชุมชนอื่นๆ

 • มีส่วนร่วมในเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์จากการเรียนดนตรีในคอร์สนี้ ซึ่งจะบรรยายถึงวัฒนธรรมดนตรีและบริบทที่หลากหลาย เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลงานทางดนตรีของคุณเอง ตีความผลงานของผู้อื่น และวิเคราะห์ดนตรีในสไตล์ต่างๆ


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York

 • พัฒนาความชื่นชมในทัศนศิลป์ ที่จะติดตัวคุณไปตลอดและชีวิต และทำการทดลองเพื่อค้นหาสไตล์การแสดงออกทางศิลปะของตัวคุณเอง คอร์สนี้จะบรรยายประวัติศาสตร์ เทคนิค และกระบวนการทางศิลปะ เพื่อเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นนักวิจารณ์แบบพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน และศิลปินที่มีประสบการณ์กับสื่อหลากหลายรูปแบบ

 • พัฒนาความชื่นชมในทัศนศิลป์ ที่จะติดตัวคุณไปตลอดและชีวิต และทำการทดลองเพื่อค้นหาสไตล์การแสดงออกทางศิลปะของตัวคุณเอง คอร์สนี้จะบรรยายประวัติศาสตร์ เทคนิค และกระบวนการทางศิลปะ เพื่อเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นนักวิจารณ์แบบพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน และศิลปินที่มีประสบการณ์กับสื่อหลากหลายรูปแบบ

นักเรียนของ N.B. จะสามารถเลือกลงเรียนเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งคอร์สจากกลุ่ม 2-5 แทนคอร์สศิลปะ

คอร์สที่เปิดสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการดูรายชื่อคอร์สปัจจุบันของเรา โปรดดดาวน์โหลดหลักสูตรวุฒิ IB ประจำปีนี้

แกนกลาง IB

ส่วนประกอบแกนกลางของวุฒิ IB จะท้าทายนักเรียน ให้นำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้นอกคอร์สการเรียน

ทฤษฎีความรู้

จะท้าทายนักเรียนให้ไตร่ตรองถึงธรรมชาติของความรู้ วิธีการที่เราเรียนรู้ในสิ่งที่เราอ้างว่าเรารู้

 • วิถีแห่งการรับรู้

 • การคิดเชิงวิพากษ์

 • การทบทวนตัวเอง

ความเรียงขั้นสูง

งานวิจัยอิสระที่ดำเนินการด้วยตัวเอง เพื่อสร้างงานเขียนความยาว 4,000 คำ

 • วิจัยอิสระ

 • การเขียนเชิงวิชาการ

 • ทักษะการสื่อสาร

ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม การบริการ

นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการ

 • การแสดงความคิดสร้างสรรค์

 • การออกกำลังกาย

 • การเรียนรู้เกี่ยวกับงานบริการ

หนังสือเดินทางสู่มหาวิทยาลัยของคุณ

มหาวิทยาลัยทั่วโลก ต่างยอมรับว่าวุฒิ IB เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่ทะเยอทะยานและมีความสามารถสูงได้ ในฐานะนักเรียนของ EF Academy, เจ้าหน้าที่แนะแนวเข้ามหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคุณ จะคอยแนะนำคุณแบบตัวต่อตัว เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร เตรียมตัวคุณให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ และช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ

หนึ่งวุฒิ – หลายเป้าหมาย

คอร์ส IB + วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา

นักเรียนที่ต้องการแสดงความสนใจอย่างจริงจังในบางวิชา จะสามารถเพิ่มตัวเลือกคอร์ส IB ลงในวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาได้ สำหรับตัวเลือกนี้ นักเรียนจะได้รับใบรับรอง IB จากแต่ละคอร์สที่เรียนจบ โดยไม่ต้องผ่าน IB Core

คำถามที่พบบ่อย - วุฒิ IB

ท่านสามารถอ่านคำตอบของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวุฒิ IB ได้ที่นี่