Phí chương trình tại EF Academy

Thông tin mới nhất về phí và học phí

Phí chương trình năm học 2023/2024

Chọn điểm trường để xem các khoản phí liên quan


Bạn đã sẵn sàng nộp đơn?

Trao đổi với một trong số các cố vấn tuyển sinh của chúng tôi để thực hiện bước đầu tiên cho tiến trình ghi danh.