Chương trình Tú tài Quốc tế® (IB)

Tạo nên những công dân tự tin, có tư duy toàn cầu sẵn sàng cho bậc đại học

Độ tuổi

16-19

Lớp

11-12

Kỳ nhập học sắp tới

Tháng 9/2024

Trình độ tiếng Anh

Tối thiểu IELTS 5.5 hoặc

51/100 điểm bài kiểm tra tiếng Anh của EF

Thời lượng

2 năm

Lựa chọn Chương trình Tú tài Quốc

tế IB và Chứng chỉ IB

Chương trình đào tạo

Giáo trình đào tạo Chương trình Tú tài Quốc tế® (IB) bao gồm sáu môn học và ba yêu cầu cốt lõi. Bạn sẽ tham gia sáu khóa học trên lớp với các giáo viên được chứng nhận đủ điều kiện giảng dạy Tú tài Quốc tế IB, đảm bảo kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ, xã hội, khoa học, toán học và nghệ thuật.


Chương trình phát triển tư duy phản biện, tham gia tích cực, các kỹ năng nghiên cứu và viết, giúp bạn chuẩn bị cho các dạng bài tập mà bạn sẽ nhận được ở bậc đại học.

6

nhóm môn học

50+

khóa học để lựa chọn

Chương trình Tú tài Quốc tế IB phù hợp với bạn nếu:

Xây dựng Chương trình IB của bạn

Học sinh chọn tổng cộng sáu khóa học từ các nhóm môn học sau – ba khóa học ở cấp độ cao (HL) và ba khóa học ở cấp độ tiêu chuẩn (SL).

Nhóm 1

Nghiên cứu về Ngôn ngữ và văn học

Đánh giá tính phức tạp của ngôn ngữ bằng cách nghiên cứu các tác phẩm trong bối cảnh văn hóa của chúng.

HL = higher level SL = standard level

 • Khóa học phát triển các kỹ năng hiểu và phân tích bằng tiếng Anh. Phân tích các tác phẩm văn học và phi văn học và học cách đánh giá các quan điểm khác nhau, cũng như cách thể hiện của riêng bạn.

 • Một khóa văn học toàn diện được giảng dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Phân tích các tác phẩm văn học từ đại diện đa dạng các nền văn hóa, thể loại và từ nhiều giai đoạn thời gian khác nhau, đồng thời phát triển tư duy phản biện, các kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.


  Các Ngôn ngữ của chương trình Tú tài Quốc tế IB được giảng dạy tại EF Academy New York:

  - Tiếng Trung

  - Tiếng Anh

  - Tiếng Đức

  - Tiếng Ý

  - Tiếng Hàn

  - Tiếng Tây Ban Nha

  - Tiếng Nga

  - Tiếng Bồ Đào Nha

  - Tiếng Việt

  - Ngôn ngữ mẹ đẻ tự học (chỉ có cấp độ SL)


  Các Ngôn ngữ của chương trình Tú tài Quốc tế IB được giảng dạy tại EF Academy Oxford:

  - Tiếng Anh

  - Tiếng Pháp

  - Tiếng Đức

  - Tiếng Ý

  - Tiếng Tây Ban Nha

  - Ngôn ngữ mẹ đẻ tự học (chỉ có cấp độ SL)

Nhóm 2

Ngôn ngữ mới

Học một ngôn ngữ mới và khám phá văn hóa của nó để có được một quan điểm và hình thức giao tiếp mới.

HL = higher level SL = standard level

 • Học một ngôn ngữ mới mà bạn có rất ít hoặc không có kiến thức nào trước đó. Các khóa học ab Initio của chương trình Tú tài Quốc tế IB giới thiệu nền tảng về ngữ pháp, ngôn ngữ học và văn hóa của các ngôn ngữ và dạy bạn cách giao tiếp và đánh giá cao giá trị của ngôn ngữ liên quan đến các lĩnh vực học tập khác.


  Các Ngôn ngữ của chương trình Tú tài Quốc tế IB được giảng dạy tại EF Academy New York:

  - Tiếng Pháp

  - Tiếng Đức

  - Tiếng Quan Thoại

  - Tiếng Tây Ban Nha


  Các Ngôn ngữ của chương trình Tú tài Quốc tế IB được giảng dạy tại EF Academy Oxford:

  - Tiếng Pháp

  - Tiếng Tây Ban Nha

 • Cải thiện khả năng thông thạo của bạn về một ngôn ngữ mà bạn đã có số kiến thức trước đó (2-5 năm). Các khóa Ngôn ngữ B của chương trình Tú tài Quốc tế IB củng cố các kỹ năng giao tiếp hiện tại của bạn và mở rộng kiến thức thông qua việc nghiên cứu ngôn ngữ và các văn bản và chủ đề văn hóa.


  Các Ngôn ngữ của chương trình Tú tài Quốc tế IB được giảng dạy tại EF Academy New York:

  - Tiếng Anh

  - Tiếng Pháp

  - Tiếng Tây Ban Nha


  Các Ngôn ngữ của chương trình Tú tài Quốc tế IB được giảng dạy tại EF Academy Oxford:

  - Tiếng Anh

  - Tiếng Pháp

  - Tiếng Tây Ban Nha

Nhóm 3

Cá nhân và xã hội

Trở thành một công dân có tư tưởng quốc tế và hiểu được sự phát triển của thế giới hiện đại.

HL = higher level SL = standard level

 • Tìm hiểu các lý thuyết về quản lý kinh doanh và kỹ thuật đánh giá doanh nghiệp trong bối cảnh trong nước và toàn cầu. Khóa học nhập môn về nghiên cứu kinh doanh này dạy các kỹ năng có thể chuyển giao như tư duy phản biện, lập kế hoạch và ra quyết định, đồng thời luôn xem xét các tác động đạo đức.

 • Phát triển sự hiểu biết về các lý thuyết và mô hình kinh tế trong bối cảnh vi mô, vĩ mô và toàn cầu. Khóa học này sẽ cho phép bạn tìm hiểu các tập dữ liệu và học tập tương tác bằng cách áp dụng các khái niệm đã học trên lớp.


  Chỉ được cung cấp tại EF Academy New York hoặc Oxford.

 • Một khóa học toàn diện về địa lý nhân văn, xã hội và vật lý. Học cách xác định các xu hướng và kiểu mẫu để giải thích các hành vi tạo nên sự giống và khác nhau giữa các khu vực trên thế giới.


  Chỉ được cung cấp tại EF Academy New York.

 • Một khóa học liên ngành khám phá các nền tảng cơ sở của những khái niệm chính trị bao gồm quyền lực, nhân quyền, tính bền vững và hòa bình trên toàn thế giới. Học tập thông qua các tình huống thực tế và những vấn đề tranh luận từ quan điểm quốc tế.


  Chỉ được cung cấp tại EF Academy Oxford.

 • Một khóa học về lịch sử thế giới qua nhiều thế kỷ và khuyến khích tìm hiểu thông qua việc đối chiếu và điều tra từ nhiều góc độ. Học cách nghiên cứu các nguồn thông tin chính và phụ cũng như tư duy phản biện về các sự kiện trong quá khứ và hiện tại.


  Những học sinh ở Cấp độ Cao sẽ học Lịch sử Châu Mỹ bên cạnh việc hoàn thành chương trình Lịch sử ở Cấp độ Tiêu chuẩn.

 • Khóa tâm lý học nhập môn về các phương pháp tiếp cận sinh học, nhận thức và văn hóa xã hội đối với lĩnh vực nghiên cứu này. Tiến hành nghiên cứu hành vi con người và thiết kế các thử nghiệm để đạt được những phát hiện và kết luận của riêng bạn.


  Chỉ được cung cấp tại EF Academy New York.

 • Khám phá những câu hỏi cơ bản mà con người đã hỏi từ đầu thời và mức độ liên quan của chúng với thế giới đương đại của chúng ta. Khóa học này phát triển các kỹ năng phân tích và đánh giá quan trọng, và cung cấp bước chuẩn bị tuyệt vời cho việc nghiên cứu cao hơn ở bậc đại học.


  Chỉ được cung cấp tại EF Academy Oxford.

Nhóm 4

Khoa học

Nghiên cứu và thực hiện các thí nghiệm để tìm ra các giải pháp cho những câu hỏi toàn cầu bằng phương pháp khoa học.

HL = higher level SL = standard level

 • Một khóa học về khoa học cuộc sống kết hợp lý thuyết và nghiên cứu với điều tra thực hành thực tế. Thiết kế các thử nghiệm, phân tích kết quả và truyền đạt những phát hiện của bạn cho người khác.

 • Một khóa học khoa học thực nghiệm trong đó việc học được thực hiện thông qua lý thuyết và thực hành thực tế. Thường là môn học tiên quyết để ứng tuyển vào ngành y, hóa sinh và khoa học môi trường tại trường đại học.

 • Một khóa học liên ngành khám phá các hệ thống tự nhiên và môi trường xã hội để khuyến khích cách tiếp cận thống nhất khi giải quyết các câu hỏi về môi trường. Khóa học này có thể được thực hiện để đáp ứng yêu cầu của Nhóm 3: Cá nhân và xã hội hoặc Nhóm 4: Khoa học.


  Chỉ được cung cấp tại EF Academy New York.

 • Một khóa học khoa học tập trung vào giải phẫu con người, hiệu suất, tâm lý và dinh dưỡng. Nghiên cứu học thuật được tăng cường bằng các bài tập điều tra nơi bạn sẽ học bằng cách thử nghiệm các khái niệm đã học trên lớp.


  Chỉ được cung cấp tại EF Academy New York.

 • Hiểu rõ những lý thuyết và phát hiện theo quan điểm vật lý và áp dụng kiến thức của riêng bạn để tạo ra các thí nghiệm. Khóa học này bao gồm nội dung học thuật và dạy bạn cách thu thập, phân tích, đánh giá và kiểm tra dữ liệu khoa học.

Nhóm 5

Toán học

Hiểu rõ logic và các cấu trúc toán học đằng sau thế giới mà chúng ta đang sống.

HL = higher level SL = standard level

 • Một khóa học tập trung vào các khái niệm toán học và áp dụng kiến thức vào một loạt các vấn đề và bối cảnh. Học cách giải, chứng minh và truyền đạt công việc của bạn bằng đại số, lượng giác, xác suất, giải tích và các nhánh toán học khác.

 • Học cách giải quyết các vấn đề thời hiện đại và ứng dụng toán học ngoài nghiên cứu hàn lâm. Khóa học này bao gồm các chủ đề tiền đại học bao gồm giải tích và thống kê.

Nhóm 6

Nghệ thuật

Thể hiện khả năng sáng tạo của bạn và khám phá các nền văn hóa thông qua nghệ thuật.

HL = higher level SL = standard level

 • Tìm hiểu lịch sử và cách thể hiện văn hóa của nghệ thuật trình diễn đồng thời thử sức với việc biểu diễn, đạo diễn, thiết kế và sáng tạo. Phát triển các kỹ năng hợp tác và nghiên cứu độc lập thông qua nghệ thuật này nơi bạn sẽ tìm hiểu về bản thân và các cộng đồng khác.

 • Tham gia phê bình và sáng tạo trong âm nhạc trong khóa học này bao gồm các nền văn hóa và bối cảnh âm nhạc đa dạng. Học cách thể hiện những sáng tạo âm nhạc của riêng bạn, giải thích tác phẩm của người khác và phân tích các phong cách âm nhạc.


  Chỉ được cung cấp tại EF Academy New York.

 • Đạt được sự công nhận suốt đời về nghệ thuật trực quan và thử nghiệm để tìm ra phong cách thể hiện nghệ thuật của riêng bạn. Khóa học này khám phá về lịch sử nghệ thuật, kỹ thuật và quy trình để giúp bạn trở thành một nhà phê bình thông minh và một nghệ sĩ có kinh nghiệm trong nhiều phương tiện truyền thông.

 • Đạt được sự công nhận suốt đời về nghệ thuật trực quan và thử nghiệm để tìm ra phong cách thể hiện nghệ thuật của riêng bạn. Khóa học này khám phá về lịch sử nghệ thuật, kỹ thuật và quy trình để giúp bạn trở thành một nhà phê bình thông minh và một nghệ sĩ có kinh nghiệm trong nhiều phương tiện truyền thông.

Lưu ý: Học sinh có lựa chọn tham gia một khóa học bổ sung từ các Nhóm 2-5 thay vì một khóa học nghệ thuật.

Các khóa học có thể thay đổi. Để biết danh sách các khóa học hiện tại của chúng tôi, hãy tải về chương trình đào tạo Tú tài Quốc tế IB của năm nay.

Thành phần Cốt lõi của Chương trình IB

Các thành phần cốt lõi của chương trình Tú tài Quốc tế IB thử thách học sinh trong việc áp dụng kiến thức và các kỹ năng của mình ngoài các khóa học.

Lý thuyết về Kiến thức

Yêu cầu học sinh suy nghĩ về bản chất của kiến thức và cách chúng ta biết những gì mà chúng ta cho là đã biết.

 • Cách nhận biết

 • Tư duy phê phán

 • Phản ánh cá nhân

Bài luận Mở rộng

Bài luận dài 4.000 từ về một nghiên cứu độc lập, tự định hướng.

 • Nghiên cứu độc lập

 • Viết học thuật

 • Kỹ năng giao tiếp

Sáng tạo, Hoạt động, Dịch vụ

Khuyến khích học sinh tham gia vào một loạt các hoạt động cùng với những nghiên cứu học thuật của các em.

 • Thể hiện sáng tạo

 • Hoạt động thể chất

 • Dịch vụ học tập

Giấy thông hành vào đại học

Các trường đại học trên toàn thế giới công nhận Tú tài Quốc tế IB là một chương trình tạo nên những học sinh tốt nghiệp đầy tham vọng và tài năng. Là một học sinh tại EF Academy, cố vấn đại học được chỉ định của bạn sẽ cung cấp hướng dẫn 1-1 cho các hồ sơ nộp vào đại học, chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn và giúp bạn nổi bật giữa rất nhiều các hồ sơ.

Một văn bằng – nhiều mục tiêu khác nhau

Các Khóa học IB + Trung học Mỹ

Những học sinh muốn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến một số môn học nhất định có thể bổ sung lựa chọn các Khóa học IB vào Chương trình Trung học Mỹ. Với sự kết hợp này, học sinh sẽ nhận được chứng chỉ IB cho mỗi khóa học đã hoàn thành và không cần hoàn thành thành phần cốt cõi của chương trình IB.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP – Tú tài Quốc tế IB

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được về chương trình Tú tài Quốc tế IB.