แนวทางเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเรา

ปรัชญาการศึกษาของเรา มีรากฐานมาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การศึกษาอย่างครอบคลุม และการเรียนรู้จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม


รูปแบบการศึกษาของ EF Academy จะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากความเป็นสากลที่แฝงอยู่ในทุกส่วนของประสบการณ์ ตั้งแต่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เชิงโต้ตอบในชั้นเรียน ไปจนถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองในคลับและกิจกรรมต่างๆ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนอย่างเต็มที่ ภายในโรงเรียนมัธยมเอกชนของเรา

แนวทางเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเรา

ปรัชญาการศึกษาของเรา มีรากฐานมาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การศึกษาอย่างครอบคลุม และการเรียนรู้จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม


รูปแบบการศึกษาของ EF Academy จะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากความเป็นสากลที่แฝงอยู่ในทุกส่วนของประสบการณ์ ตั้งแต่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เชิงโต้ตอบในชั้นเรียน ไปจนถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองในคลับและกิจกรรมต่างๆ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนอย่างเต็มที่ ภายในโรงเรียนมัธยมเอกชนของเรา

แนวทางเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเรา

ปรัชญาการศึกษาของเรา มีรากฐานมาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การศึกษาอย่างครอบคลุม และการเรียนรู้จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม


รูปแบบการศึกษาของ EF Academy จะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากความเป็นสากลที่แฝงอยู่ในทุกส่วนของประสบการณ์ ตั้งแต่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เชิงโต้ตอบในชั้นเรียน ไปจนถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองในคลับและกิจกรรมต่างๆ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนอย่างเต็มที่ ภายในโรงเรียนมัธยมเอกชนของเรา

Let's get started!

In our student's words